วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ตารวจตระเวนชายแดนจุฬา – ธรรมศาสตร์ ๓ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการ ตามพระราชดาริ และการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าอุปโภคบริโภคในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จุฬา – ธรรมศาสตร์ ๓ ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๙ เพื่อแก้ปัญหาคนในหมู่บ้านพูดและเขียนภาษาไทยไม่ได้ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าปกาเกอะญอ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการนี้ ทรงติดตามการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ โครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โดยจัดทาระบบน้าหยด เพื่อเพิ่มผลผลิต และโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สาหรับโรงเรียน ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ต่ากว่าเกณ์์ ซึ่งโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนจุฬา – ธรรมศาสตร์ ๓ มีผลการประเมินดีมากและได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ให้นักเรียนสลับกันมาเรียน สัปดาห์ละ ๓ วัน รวมถึงสอนแบบให้นักเรียนมารับใบงาน สลับกับครูออกไปแจกใบงานที่บ้าน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง“การทาขนมบัวลอย” เป็นการเรียนการสอน แบบบูรณาการเพื่อฝึกทักษะให้เรียนรู้หลาย ๆ ด้าน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาสอน ทอผ้าปกาเกอะญอ ลายพื้นเมือง และสอนจักสานด้วยไม้ไผ่ ซึ่งมีมากในพื้นที่ เพื่อใช้ในครัวเรือน กิจกรรรมสหกรณ์นักเรียนโดยส่งเสริมการทาบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์บริการความรู้เรื่องการทาบัญชี ถ่ายทอดสู่ชุมชน และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักสวนครัว ทาประมงและปศุสัตว์ ในพื้นที่ ๒ ไร่ ทาให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนต่อไป ในโอกาสนี้ ทรงรับทราบถึงปัญหาของชุมชนว่าไม่มีข้าวบริโภค เนื่องจาก ไม่มีที่ทานา และต้องการธนาคารข้าว จึงมีพระราชดาริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทาง การจัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานต่อไป สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับเรือนรับรอง ที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดตาก อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก