วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๐.๓๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนผักของนายเดชสิทธิ์ โสประโคน อดีตพลทหารที่เคยปฏิบัติงานในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๖  ณ บ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๒ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยแก่พลทหารกองประจำการในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มีการจัดพลทหารกองประจำการที่มีความสนใจเข้าไปปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ให้คำแนะนำ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้านเกษตรกรรม
และปศุสัตว์ เมื่อปลดประจำการได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อนำความรู้ไปกระจายสู่ชุมชนของตนเอง
ซึ่งนายเดชสิทธิ์ ฯ มีความสนใจในการทำเกษตร รับผิดชอบแปลงหน่อไม้ฝรั่ง จึงนำประสบการณ์การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
มาทำที่บ้านของตนเองในช่วงที่ลาพักกลับบ้าน ในเนื้อที่ ๑ งาน และมีเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ให้คำแนะนำ
หลังปลดประจำการแล้ว ได้ย้ายมาอยู่บ้านภรรยา จึงได้ปลูกผักปลอดภัย เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
ในพื้นที่ ๒ งาน นำผลผลิตมาประกอบอาหารภายในครอบครัว และจำหน่ายให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว ปัจจุบัน นายเดชสิทธิ์ ฯ ได้ชักชวน
เพื่อนบ้านให้ปลูกผักในพื้นที่ว่าง เป็นการขยายความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีพื้นบ้าน วงมโหรีพลับพลาชัย ซึ่งเป็นวงดนตรีพื้นบ้านนิยมเล่นในวัฒนธรรมของประชาชนแถบอีสานใต้ โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๒๘ ไร่ แบ่งเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ปศุสัตว์ แหล่งน้ำ
และพื้นที่อื่น ๆ เน้นปลูกผักปลอดภัยที่เติบโตดีเป็นพิเศษ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง และพืชสมุนไพร การทำน้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เป็ดเทศกบินทร์บุรี ไก่ประดู่หางดำ กบทุ่งกุลา สุกร และโค มีทหารกองประจำการสนใจเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาสาเข้าร่วมโครงการ เมื่อปลดประจำการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตน และกระจายความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๒๖ ได้สนองพระราชดำริ ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

/ขยายผล…

 

 

– ๒ –

 

ขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ โรงเรียน ช่วยแนะนำวิธีปลูกผักปลอดภัย ผลผลิตที่ได้ใช้ประกอบอาหารกลางวัน ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักขยายต่อไปยังครัวเรือนของนักเรียน กองพลทหารราบที่ ๖ และกองกำลังสุรนารี ดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีหน่วยเข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี ๑๐ หน่วย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี เน้นปลูกผักปลอดภัย และขยายผลสู่ชุมชน ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกผลไม้พระราชทาน เพื่อลดรายจ่าย และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และนครราชสีมา เป็นการทดลองเลี้ยงไก่ เพื่อผลิตเป็นไก่พื้นเมืองพระราชทาน
ในช่วงบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”
ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียน ฯ เข้าร่วมโครงการ ฯ ของมณฑลทหารบกที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๔๓ คน โรงเรียนมีพื้นที่ดำเนินงานแปลงผักปลอดภัย ๔ ไร่ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

พื้นที่การเกษตร ๒ ไร่ ๒ งาน และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๑ ไร่ ๒ งาน ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดีได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การดูแลรักษาพืชผัก ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหาร และขยายผลไปปลูกในครัวเรือนของตนเอง พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเพาะเมล็ดพันธุ์พริกจินดาพระราชทาน การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และการแยกหน่อ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง และแบ่งปันเมล็ดและกล้าพันธุ์ให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจนำไปเพาะปลูก เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง กบ และปลานิลจิตรลดาพระราชทาน ซึ่งทหารพันธุ์ดีเข้ามาอบรบขั้นตอนการเลี้ยง การให้อาหาร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตร “ร้านขายผักของยาย ๆ” ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียน ได้นำพืชผักสวนครัวที่ปลูกบริเวณบ้าน มาวางจำหน่ายภายในโรงเรียนเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรแปลงผักของนางสมกมล แซงรัมย์ เกษตรกรบ้านหนองม่วงใต้ โดยเป็นผู้ปกครองของนักเรียน
บ้านหนองม่วง ที่นำผักมาขายในโรงเรียน โดยได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เช่น กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะเจ้าพระยา และถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร มาปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน และจำหน่ายแก่เพื่อนบ้าน รวมถึงโรงเรียน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำ
ห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์สำนักงานชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์