วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๓.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารสิริธัญเวช ณ โรงพยาบาลธัญบุรี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี