วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่สมรส และคณะ ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริหารพัฒนาขยาย พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๓ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พระราชทรัพย์เริ่มแรก เมื่อการดำเนินงานประสบผลสำเร็จดี จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพิ่มเติม
และจัดตั้งเป็น “กองทุนหมุนเวียน” พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการ ฯ ต่อมาปี ๒๕๓๗ สำนักงาน กปร. จัดตั้งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานด้านการพัฒนา
พันธุ์พืชควบคู่ไปกับงานศึกษา ทดลอง และวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก เพื่อสนับสนุนกลุ่มชาวบ้าน
และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจผลิตไม้ดอกเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ ด้วยประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตไม้ดอกเป็นอันดับที่ ๗ ของโลก แบ่งพื้นที่การผลิต เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ปลูกกุหลาบ เบญจมาศ คาร์เนชั่น และมีการขยายผลส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกในลักษณะเครือข่าย โดยมีชาวบ้านและเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๑๑ จังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างรายได้กว่า ๔๒.๖ ล้านบาท ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงงาน ผลิตพืชเมืองหนาวต้นแบบ ทอดพระเนตรงานวิจัยการผลิตวาซาบิ พันธุ์ดารุมะและพันธุ์มิซูนา โดยวิธีการปลูก ด้วยระบบไฮโดรโพรนิกส์ หรือการปลูกพืชในน้ำ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและการให้อาหารพืช ทำให้ ได้ผลผลิตตามความต้องการ และทอดพระเนตรงานวิจัยพืชเมืองหนาว อาทิ สตรอว์เบอร์รี เชอร์รี บีโกเนีย และโบตั๋น ซึ่งได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรที่สนใจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไม้ดอกโลก ซึ่งประเทศไทย เป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกไม้ดอกที่สำคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่สมรส และคณะ ไปทัศนศึกษา ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราช วโรกาสให้ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับ พระวิหารเจดีย์เจ็ดยอด จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำพระวิหารเจดีย์เจ็ดยอด ทรงถวายปัจจัยแด่เจ้าอาวาสวัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม นายศรัณย์ โปษยะจินดา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่อง การวางผังเมืองด้วยวิธีทางดาราศาสตร์ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรดวงดาว ด้วยกล้องดูดาว สมควรแก่เวลา จึงประทับรถบัสพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่