วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นา นายนนทวัฒน์ ชื่นศิริ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทันตกรรม (Doctor of Philosophy (PhD) in Dental Sciences) สาขาวิชาความเจ็บปวดที่ช่องปาก – หน้า และประสาทวิทยาศาสตร์ (Orofacial Pain and Neurosciences) ณ โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย นิวคาสเซิล (School of Dental Sciences, Faculty of Medical Scienses Newcastle University) สหราชอาณาจักร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง
ฃๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายโมเซน มุฮัมมะดีย์ (Mr. Mohsen Mohammadi) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาส พ้นจากตาแหน่งหน้าที่
– นางสาวกุณณ์ทาวี กถิเรสาน (Ms. Kundhavi Kadiresan) ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่และผู้แทนภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บาเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทาน พระราชวโรกาสให้ ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ ณ อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๓๕ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงเปิดป้ายพุทธมณฑลจังหวัดชุมพร ณ วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร