วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี พลตรี ยุวัต
ขันธปรีชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลา ๑๗.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินถึงวัดถ้ำกลองเพล ณ ที่นั้น นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้า พลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ
ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาในการบูรณปฏิสังขรณ์ เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย จากนั้น เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงสรง และทรงบรรจุลงในผอบ แล้วพระราชทานคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี สำหรับเชิญไปยังที่ประดิษฐานในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงวางผอบอัฐิธาตุ
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ไว้ยังที่ประดิษฐานภายในเจดีย์ ฯ ทรงรับผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานกรรมการฝ่ายจัดงาน ฯ แล้วทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ทรงกราบ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อัฐบริขาร และแม่พิมพ์เหรียญที่ระลึกหลวงปู่ บุญเพ็ง เขมาภิรโต ที่จัดแสดงภายในเจดีย์ ฯ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จากนั้น

/ เสด็จเข้า …

– ๒ –

เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยลงบนแผ่นศิลา สำหรับเชิญไปประดิษฐานภายในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) รักษาการเจ้าอาวาส วัดถ้ำกลองเพล ถวายของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย
สำหรับเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตแห่งนี้ คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า มีดำริร่วมกันก่อสร้างขึ้น ณ สถานที่ที่หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
ได้กำหนดไว้ เป็นที่ประชุมเพลิงสรีระสังขาร และเป็นสถานที่สร้างเจดีย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุ และอัฐบริขาร รำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล ต่อจากหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระเถระที่น้อมกายถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัย ธำรงสมณคุณ
และสมณธรรมอย่างงดงาม เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดใกล้เคียง
และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง กุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบราบ แล้วทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย และภาพถ่ายภายในกุฏิ ซึ่งเป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่ขาว อนาลโย ตั้งแต่ก่อตั้งวัดถ้ำกลองเพล
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ มีลักษณะเป็นเรือนไทยสองชั้น ใต้ถุนสูง แวดล้อมด้วยต้นไม้ให้ความร่มรื่นและความสงบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่หลวงปู่ขาว อนาลโย ละสังขารมรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ กุฏิหลังนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงประกอบพิธีสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบ
ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยลงบนแผ่นศิลา สำหรับเชิญไปประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย จากนั้น ทอดพระเนตรประวัติ ภาพถ่ายในอิริยาบถต่าง ๆ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่ใช้ระหว่างการออกจาริกปลีกวิเวกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ แล้วเสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ไปทรงปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไว้เป็นที่ระลึก เสร็จแล้ว
ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ กับทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ ที่ราษฎรจากชุมชนต่าง ๆ ตั้งใจประดิษฐ์มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ราษฎรต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชม
พระบารมี และพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดีอย่างกึกก้อง สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

/เวลา ๐๘.๓๐ น. …

 

– ๓ –

เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอจดหมายเหตุต่างประเทศทูลกระหม่อมอาจารย์ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี และคณะ นำ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่าย พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
๑. พระครูปลัดวรศักดิ์ เพชรเกิด (รุจิธมฺโม) ที่ปรึกษาศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. นายชัยสิทธิ์ ลูกรัก กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๕. พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๖. คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิชีวิติใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๗. พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

/๘. นายปราโมทย์ …

 

– ๔ –

๘. นายแพทย์ปราโมทย์ ชูดำ ประธานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยจังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๙. นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ จิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๐. นางกนกกร ใช้ธูปทอง ประธานหมู่บ้านโชคชัย ๔ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๑. นางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้จัดการห้างทองสุพัตรา จังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๒. นายเรืองฤทธิ์ มณีพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี