วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงาน
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ พันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ๑๕ คน ประเพณี ทหารรวม – พลเรือนรวม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
เวลา ๐๙.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดการประชุมและทรงร่วมประชุมโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
มะเร็งตับและท่อน้ำดี (TIGER LC) ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนของผู้ผลิต และผู้ประกอบการ “โอท็อป” (OTOP)
ณ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม – ป้าไท้ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่