วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒๕  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๓๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม
ของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗๒ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ พื้นที่ฝึก กองพลทหารราบที่ ๙ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เวลา  ๑๔.๒๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคาร “เทียนฟ้าประชาการุณย์” ณ ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๗.๔๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน – สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๕.๓๐  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้า กราบทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๕๔  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๒ และหน่วยทหารในจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารพันธุ์ดี และเป็นแหล่งการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกและปศุสัตว์ จำนวน ๒๐ ไร่ แหล่งน้ำ จำนวน ๔๐ ไร่ โอกาสนี้ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการเพาะเลี้ยงกบ การเลี้ยงและขยายพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล และแปลงทหารพันธุ์ดี เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ ซึ่งกลุ่มบริษัท
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ได้ร่วมขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” สู่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบคลังน้ำมันนครลำปาง จากนั้น  ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

/โครงการ…

 

– ๒ –

 

โครงการอนุรักษ์กระบือไทย การจัดทำสวนสมุนไพร และโฮงยาศรีสุรศักดิ์มนตรี โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งดำเนินโครงการ ฯ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๓ บนพื้นที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สถานีปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ สถานีปลูกต้นพริกไทย โอกาสนี้ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรสถานีทดลองปลูกผักเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ทำผักดองวังสระปทุม สถานีเลี้ยงหอยขม ไก่ต๊อก และกบ กับสถานี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร