วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางมะศูเมฮ์ เอบเตกอร์
(Ms. Ma’soumeh Ebtekar) รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาส
เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
สาหรับเอเชียและแปซิฟิก (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) ระดับรัฐมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “คิดถึงพ่ออย่างพอเพียง” ณ โรงแรมสวิส
โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้บริหาร
คณบดี/ผู้อานวยการ คณะและสถาบัน และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า ถวายปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และฉลองพระองค์ครุย
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
ประจาปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร