วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ขอฝากข้อคิดแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า ปริญญาบัตรที่แต่ละคนได้รับนี้
เป็นเครื่องรับรองว่าทุกคนเป็นบัณฑิต ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วโดยสมบูรณ์ แต่แท้ที่จริง คำว่า “บัณฑิต” มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมาก กล่าวคือ นอกจากจะหมายถึงผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว ผู้เป็นบัณฑิตแท้ยังต้องมีคุณธรรมความสุจริต เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ วางตนดีสมกับเกียรติที่มีอยู่ และเป็นผู้ควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่างด้วย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อม
ควรค่ากับคำว่า “บัณฑิต” อย่างแท้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดวิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์ เชียงราย อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย