วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น พลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการ
ถวายความเคารพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร  ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล  เสร็จแล้ว พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ประวัติความเป็นมาของวัดป่านานาชาติ และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ  จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต ทรงตัดสาแหรกลูกนิมิต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธสุเมธคุณ พระประธานอุโบสถ ทรงกราบ  เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย
ในแผ่นศิลา  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก  เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ  เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมง̣กโร) เจ้าอาวาสวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายพระพุทธรูปพระพุทธสุเมธคุณ (จำลอง) เนื้อหินทรายขัด
ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ถวายหนังสือธรรมะ แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปทรงปลูกต้นรวงผึ้ง
ไว้เป็นที่ระลึก  เสร็จแล้ว ทรงรับสิ่งของที่มีผู้มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

 

/ในโอกาสนี้ …

– ๒ –

 

ในโอกาสนี้ มีราษฎรมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจมาร่วมถวายกำลังใจและเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ”
ด้วยความจงรักภักดี  การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลี้มปีติแก่ราษฎรที่ได้ชมพระบารมี
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและ
หน่วยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ โรงพยาบาล​วารินชำราบ และโรงพยาบาล​มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี​
ออกให้บริการด้านสาธารณสุข มอบ​พิมเสนน้ำและผ้าเย็นพระราชทาน แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จด้วย ​

วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสาขาที่ ๑๙
(ธรรมยุต) ของวัดหนองป่าพง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑  อุโบสถก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ และประกอบพิธียกช่อฟ้า (สัตบริภัณฑ์)
โดยพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธม̣โม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง และพระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถวัดป่านานาชาติ เมื่อพ.ศ.๒๕๖๒  ในส่วนของอุโบสถ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสานล้านช้าง  ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทราย
รูปแบบศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะ มีนามว่า “พระพุทธสุเมธคุณ” เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพรหมวชิรญาณ
(โรเบิร์ต สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติรูปแรก  ปัจจุบัน​มีพระสงฆ์​จำพรรษา จำนวน​ ๒๔ รูป และมีพระสงฆ์​มาอบรมศึกษา​พระธรรมวินัย (แบบแลกเปลี่ยน) ​จำนวนกว่า ๕๐ รูป  โดยมีพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เป็นเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวต่างชาติทั้งจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย
ให้ความเคารพนับถือเดินทางมาอบรมศึกษาพระธรรมวินัย  มีการอบรมกรรมฐาน  ฟังพระธรรมเทศนา  การสนทนาธรรม  และการแลกเปลี่ยนความเข้าใจอย่างละเอียด  โดยได้จัดหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างท่องแท้ จนสามารถออกบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจได้
ตามข้อวัตรสายวัดป่า และเผยแผ่พระธรรมวินัยออกไปสู่ระดับสากลได้อย่างถูกต้อง

เวลา ๑๓.๔๗ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๕.๐๐ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                        กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้
นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เฝ้า กราบทูลลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

 

/เวลา …

– ๓ –

 

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รับประกาศนียบัตร
เกียรติคุณ พร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๖ – ๙) รับประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มวิทยฐานะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
พระบรมมหาราชวัง

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๐๗.๕๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖
ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ ๔) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
(จังหวัดชายแดนภาคใต้) พื้นที่จังหวัดสตูล (กองกำลังเทพสตรี) และพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (กองทัพเรือ)
ณ ลานกิจกรรมค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๑ อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล และกองบัญชาการทัพเรือภาค ๓ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต