วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมคาลส์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ เมืองซิกมาริงเงิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไปยังเมืองทือบิงเงิน ทรงพบศาสตราจารย์เยือร์เกิน ฮา.
โฮห์นฮ็อลซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์เอเชีย และทรงรับฟังการบรรยาย เรื่อง การขุดค้นทางโบราณคดี
สมัยดึกดำบรรพ์
เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันมัคส์ พลังค์ ด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งค้นคว้าและวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อทำความเข้าใจหลักการของการรับรู้ การกระทำ และการเรียนรู้
ในระบบอัตโนมัติที่โต้ตอบกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้ออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต เช่น หุ่นยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร ในโอกาสนี้ ทรงรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ โดยใช้การถ่ายภาพเคลื่อนที่ด้านหน้า ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์
พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ๒๑ ดวง แต่ละดวงมีขนาด อุณหภูมิ และองค์ประกอบของสสารต่างกัน และพบว่า
๑ ดวงที่มีละอองไอน้ำ อาจทำให้มีสิ่งมีชีวิตได้ จากนั้น ทรงรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ
เรียนรู้เชิงลึกตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งช่วยสกัดข้อมูลจากคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากหลุ่มดำ ๒ หลุมโคจรรอบกัน
และรวมตัวกันในที่สุด เพื่อหาคุณสมบัติของหลุมดำ มีเครือข่ายนิวรอลเรียนรู้เชิงลึก ช่วยตรวจสอบความแม่นยำ
การดำเนินงานของสถาบันมัคส์ พลังค์ ด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ เป็นการมองไปข้างหน้า ทำให้มีความรู้เพิ่มพูน
ช่วยพัฒนาวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ให้ก้าวหน้า ต่อยอดไปถึงวงวิชาการต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
เวลา ๑๘.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองโดเนาเอ็ชชิงเงิน ในการนี้ ทอดพระเนตรจุดกำเนิดแม่น้ำดานูบ
ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากตาน้ำที่ผุดขึ้น บริเวณใกล้กับพระราชวังเฟือร์สเทินแบร์ค ในช่วงต้นศตวรรษที่ ๑๙ ราชวงศ์เฟือร์สเทินแบร์ค สร้างกำแพงล้อมรอบตาน้ำ และสร้างปฏิมากรรมสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และบอกทิศทาง
การไหลของน้ำ ซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออก ลงแม่น้ำบรีกัค ก่อนที่จะไปรวมกับแม่น้ำเบร็ก เป็นแม่น้ำดานูบ
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ ๒ ของทวีปยุโรป มีความยาวเกือบ ๒,๘๐๐ กิโลเมตร ไหลจากป่าดำ (Black Forest)
ในเยอรมนี ไปลงทะเลดำ (Black Sea) ที่ประเทศยูเครน ผ่านเยอรมนี ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี โครเอเชีย เซอร์เบีย บัลแกเรีย โรมาเนีย มอลโตวา และยูเครน รวม ๑๐ ประเทศ
เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมแชงกรี-ลา ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย ไปยังอุทยานแห่งชาติกอร์ไคเตเรลจ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของประเทศมองโกเลีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรหินที่มีรูปร่างต่าง ๆ
และนกอินทรีย์สีทอง ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวมองโกเลียที่มีมานานกว่า ๔,๐๐๐ ปี จากนั้น ทอดพระเนตร

/อนุสาวรีย์…

 

– ๒ –

อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน นักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยนำกองทัพมองโกลพิชิตดินแดนต่าง ๆ ตั้งแต่เอเชียตะวันออกไกล
จรดถึงยุโรปด้านตะวันออก และเป็นวีรบุรุษของชาวมองโกเลีย
เวลา ๑๔.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรฟาร์มม้าและกระโจมที่พัก
แบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลีย ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นมรดกอันล้ำค่าไว้ไม่ให้
สูญหายไป กระโจม หรือ เกอร์ มีลักษณะทรงกลม การก่อสร้างนำไม้มาสานเป็นโครง แล้วนำหนังสัตว์มาคลุม
หากต้องการแสงสามารถเปิดด้านบนรับแสงสว่างได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จากนั้น ทอดพระเนตรการแข่งม้าของเยาวชนอายุ ๕ – ๑๐ ปี ที่ได้รับการฝึกซ้อม
จนมีความชำนาญในการขี่ม้า การแข่งขันม้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลนาดัม ซึ่งเป็นงานรื่นเริงประจำปี
ของชาวมองโกเลีย ตรงกับช่วงเฉลิมฉลองในฤดูกาลเก็บเกี่ยวและอธิษฐานขอพรให้พบแต่สิ่งดี ๆ ในโอกาสนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันขี่ม้าด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชภาวนาวชิรญาณ ไพศาลวิปัสสนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดมเหยงคณ์
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา