วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ และ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดหลักสูตรและ
มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔
“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๕/๖๓ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร