วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒๙  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา ๐๙.๐๖ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                               กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะครู จากโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตามพระราชดำริ ฯ จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม  และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ในโอกาสที่มาฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร และกราบบังคมทูลถวายรายงานผล                        การฝึกอบรมและแผนการดำเนินงานของโรงเรียนในการฝึกอบรมดังกล่าว

เวลา  ๑๓.๐๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ                                   และทรงหล่อพระพุทธธรรมมิ่งมงคลรัตนโกฏิราช (หลวงพ่อโปรดสัตว์) จำลอง ณ วัดโปรดสัตว์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๐๗.๒๙  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๒