วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิอานันทมหิดล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์