วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชา สยามานุกูลกิจ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระรูปหล่อครึ่งองค์
สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียม และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และหนังสือประวัติของมูลนิธิ ฯ
– รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จาก
การจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล สวนสุนันทามินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในโอกาสนี้
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายหวาง หงเหว่ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ “สภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19” และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกครบ ๑๐๐ ปี ธนาคาร ฯ
๒. นายหนึ่ง รุ่งโรจน์ธนกุล ประธานกรรมการบริษัท หนึ่งอยู่มั่นคง จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นำ คณะผู้บริหารบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ชนะเลิศ
จากการจัดทำโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และปีที่ ๑๕
(พ.ศ. ๒๕๖๔) ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (โครงการบัณฑิตคืนถิ่น)
– นายวิทัย รัตนากร นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ และรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๔
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวดกองทุน ฯ และผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

/เวลา …
– ๒ –

เวลา ๑๕.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นำ คณะที่ปรึกษาสมาคม ฯ อุปนายกสมาคม ฯ
คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำริ
สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)