วันอังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง เปิดสอนเมื่อปี ๒๕๓๒ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๕๔ คน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี สมาชิกชมรมศิษย์เก่า ฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
จำนวน ๔ คน ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำให้ศึกษาความรู้ด้านวิชาการ และพัฒนาตนเองเพิ่มเติม ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อส่งขายในสหกรณ์โรงเรียน ชุมชน และช่องทางออนไลน์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการในการประกอบอาหาร ได้แก่ กิจกรรมปลูกผัก โดยฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนรับผิดชอบดูแลแปลงพืชผัก กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง นอกจากนี้ ยังขยายผลสู่ชุมชนโดยการแจกต้นกล้าพันธุ์ผัก และไก่พันธุ์พื้นเมือง เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๑๗ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๔ นาย ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ คน
ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ คน และครูอาสา จำนวน ๔ คน โดยดำเนินโครงการพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ ด้านการเรียน
การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม จัดโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย โดยจัดกิจกรรม
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็ก ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน และปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ซึ่งผลผลิตที่ได้มีเพียงพอต่อการบริโภค เมื่อเหลือจะจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ทั้งหมด มีการแจ้งผ่านโซเชียลมีเดียให้แก่ผู้ปกครองใน “กิจกรรมตลาดผลผลิตเคลื่อนที่ยามเย็น” โดยผู้ปกครองจะติดต่อขอซื้อผลผลิตที่สนใจ และมารับในตอนเย็นช่วงมารับบุตรหลาน นอกจากนี้ ยังนำผลผลิตมาสอนวิธีการแปรรูป และถนอมอาหารให้นักเรียน อาทิ ไข่เค็ม ปลานิลหยอง และปลาส้ม เป็นต้น ทั้งนี้
ได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะ และกล้าแสดงออก
ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ด้านอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้าน
ครูอาสา และผู้ปกครอง เข้ามาส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน “วงโปงลาง” ในช่วงบ่ายทุกวัน
ด้วยมีพระราชกระแสรับสั่งให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก นอกจากนี้ ส่งเสริมให้เล่นกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลด้วย โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทให้ทุกคน ทุกฝ่าย แบ่งปันความรู้ จะได้ก้าวหน้าไปด้วยกัน