วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร  ที่  ๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี กรมศุลกากร ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าอาคาร
ที่ทำการกรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานโครงการก่อสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กองทหารเกียรติยศ สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ถวายความเคารพ
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก จากนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
แล้วทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมศุลกากร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร ๑  ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ด้วยพระบารมี…เกิดภาษีศุลกากรไทย” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ
การศุลกากรในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ได้มีการบัญญัติ “ระบบเจ้าภาษีนายอากร” โดยมีพระคลังสินค้ารับผิดชอบจัดการเรื่องภาษีอากร ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ตั้ง “หอรัษฎากรพิพัฒน์” ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอาการขาเข้า – ขาออก รวบรวมรายได้ รวมถึงวางระเบียบการรับส่งและเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินทำให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ อันเป็นจุดกำเนิดของกรมศุลกากรในปัจจุบัน ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย
ในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
/เนื่องในโอกาส …
– ๒ –
เนื่องในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศุลกากร กรมศุลกากรได้ดำเนินการ
จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง
พระราชอิริยาบถประทับพระราชอาสน์ ฉลองพระองค์จอมทัพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานกำเนิดกรมศุลกากรและเป็นที่สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการ
และประชาชนชาวไทยสืบต่อไป
เวลา ๑๘.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเก-ออร์ค ชมิท
(Mr. Georg  Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางยะเหวียด ลี่ ฟง (Mrs. Yuet Lin Fong) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทด้วย   ต่อจากนั้น
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้
– นายกลินท์  สารสิน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย นำ นายโนริอากิ
ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
– นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย
นางฐาปณี  เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ต่อจากนั้น
เสด็จไปทรงไถ่ชีวิตโค ทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ และกบ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์  บุณยคุปต์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๒,ภ.ป.ร.๓ ณ ศาลาบัณณรศภาค
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร