วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร  ที่  ๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๐๙.๐๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)