วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย นำ คณะนายทหารกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คอสมี่ จำกัด และคณะผู้บริหาร บริษัท สยาม เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มสำหรับฉีดวัคซีน และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพื่อพระราชทานตาม
พระราชอัธยาศัย
– นายบัม ซอก วู กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากฟอกอากาศ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU
๒. นางนุสรา รุนสำราญ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU
๓. นายชาญ ศรีวิกรม์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU
ให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำ คณะผู้บริหารและนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เพื่อพระราชทาน
แก่โรงเรียนจิตรลดา
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย และมหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/เวลา …

– ๒ –

เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นำ ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เงินจากวันเปิดงานกาชาด และเงินร่วมสมทบรายได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวในงานกาชาด
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารหอสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม
– รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ นำ
นางมธุวลี สถิตยุทธการ ประธานโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ ๒๕๖๒ (BRAND’S Young Blood 2019) และคณะกรรมการจัดทำโครงการ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในโอกาสนี้ ทีมชนะเลิศการประกวดโครงการ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลอากาศโท นายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย นำ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงาน เนื่องในโอกาสครบ ๕๐ ปี การก่อตั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ และคณะ นำ นางสาวณิชา อึ๊งวิจารณ์ปัญญา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาชีววิทยากะโหลกศีรษะ จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
และนางสาวชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นำ ผู้แทน พอ.สว. ประจำจังหวัด ๖๓ จังหวัด เฝ้า
รับพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี