วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน และทรงหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ส่วนพระเศียร) ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธาน
พระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำ
ถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศ
วริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑ̣ฒโน) พระราชกรรมวาจาจารย์ ต่อจากนั้น
ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตรที่อาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ เมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์
ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น นายสนธิ เตชานันท์ เลขาธิการ
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ส่วนพระเศียร) เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากหม่อมหลวงจารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ ฯ แล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย แล้วทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ส่วนพระเศียร) พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัยประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พราหมณ์หลั่งน้ำเทพมนตร์ วางใบมะตูม และเจิมเบ้าหลอม เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพศิรินทราวาส
เวลา ๑๘.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

/เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง …

 

– ๒ –

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าที่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธาน
พระอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์
แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเสร็จแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน จากนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจาก
พระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิหารเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ
รูปปั้นพระภิกษุเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากวิหารเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต
ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับวิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และพระราชทาน “ทุนพระราชทาน
ศรีเมธี” แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กับพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ อาคารเรียนรวม สถาบันวิทย
สิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เวลา ๑๕.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึกด้วย
เวลา ๑๖.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก
ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ดังนี้
– รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและ
การจัดการวัฒนธรรม พร้อมครุยวิทยฐานะ
– รองศาสตราจารย์ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

/เวลา ๑๔.๐๐ น. …

 

 

– ๓ –

เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฯ นักกีฬาที่ชนะเลิศ
การแข่งขัน ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน และโล่ที่ระลึก ณ ศาลาสหทัยสมาคม
พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายพัดกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แด่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย และมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒
และชั้นที่ ๓ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เลิศพนานุรักษ์
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นที่สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด
แห่งที่ ๒ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน และพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยได้พระราชทานชื่อ “ศูนย์เลิศพนานุรักษ์” หมายถึง ศูนย์เรียนรู้อันเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ป่า และพระราชทานชื่ออาคารโดมจัดแสดงพืชเมืองหนาวว่า
“อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา” ซึ่งจัดแสดงไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากการนำพลังงานความเย็นเหลือใช้จากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อยอดด้านการเกษตร
และเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจสถานีแอลเอ็นจี (LNG) อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา และส่วนห้องควบคุมศูนย์ปฏิบัติการ เป็นต้น