วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรง
ฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี เสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร ทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎ
จากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงหยิบ
พระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสา
ซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับมงกุฎประจำฤดูร้อนจากเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงสวมถวายที่พระเศียร
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม แล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชี
ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้ว
และหม้อน้ำ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชี ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุด
ธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง และทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม จากนั้น
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม
เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศหน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ
เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร จากนั้น พระราชทานน้ำสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แล้วทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ เสร็จแล้ว พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน ๓ รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่
หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ
ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๙.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

/- นางสาวมนัญญา …
– ๒ –

– นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ ผู้บริหาร ข้าราชการ และช่างทอผ้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “จากพันธุ์ไม้
สู่ แพรพรรณ” เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมลายดอกเอเดลไวส์
แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
การออกแบบลายผ้าดอกเอเดลไวส์ เป็นการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้มี
ความหลากหลาย ประกอบด้วย ๕ เทคนิค ได้แก่ มัดหมี่ ยกดอก จก ขิด และบาติก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
และได้รวบรวมข้อมูลการออกแบบลายผ้าดอกเอเดลไวส์ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “จากพันธุ์ไม้ สู่ แพรพรรณ”
เพื่อส่งต่อให้ช่างทอผ้าไหมทุกภูมิภาคของไทยได้สานต่องานทอผ้าให้มีความหลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผ้าไหมไทยต่อไป
– นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำ นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเต็มพระราชหฤทัยด้วยพระเมตตาคุณ
พระกรุณาคุณ และพระขันติคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ซึ่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตร
การแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” และกองทหารเกียรติยศ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร
ทั้งนี้ พระราชทานพระราชดำรัสถึงความเพียรในการที่ทรงศึกษาการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำด้วยพระองค์เอง ทำให้ทรงตระหนักและทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งว่า การฝึกต้องมีความอดทน มุ่งมั่น
มีระเบียบวินัย ต้องใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมาก กับพระราชทานคำแนะนำแก่กองทหาร เพื่อนำประโยชน์
จากการแสดงราชวัลลภเริงระบำไปถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในภารกิจต่าง ๆ
ของหน่วย จากพระราชกรณียกิจนี้ แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงเป็นครูนักปฏิบัติอย่างแท้จริง
ทั้งเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาราษฎร์สืบไป
เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์
มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี