วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๘.๔๘  น.  พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญ
พระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๒๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน ต่อจากนั้น ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๕๗ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบัน มีนักเรียน ๙๑ คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงแดง ครู ตชด. ๔ นาย และบุคลากรทางการศึกษา ๔ คน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านดอยแสง และกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ พื้นที่แม่ฮ่องสอน

เวลา  ๑๔.๒๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านห้วยโป่งเลา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน
จากนั้น ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเลา ซึ่งเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกล
พักอาศัยอยู่ จำนวน ๑๒ คน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำริให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันจัดหาน้ำ โดยปรับปรุงฝายห้วยโป่งเลา พร้อมระบบส่งน้ำและ
ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำเพิ่มเติม จำนวน ๒ แห่ง เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำกิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดทั้งปี เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
การแปรรูปกล้วยฉาบ และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่