วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๕.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดสถานีกาชาดที่ ๙ อุดรธานี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๗๐ พรรษา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เวลา ๑๐.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๑ ประจาปี ๒๕๖๕ แก่ผู้แทนองค์กรดีเด่น และบุคคลดีเด่น ด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และโล่เกียรติยศ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง เข้าร่วมพิธีด้วย