วันอังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๘.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามล าดับดังนี้
– ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น า นายฉู ตงหยู
(Mr. QU Dongyu) ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations : FAO) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทย เพื่อติดตามการด าเนินงานของส านักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการด าเนินงานด้านเกษตรของประเทศไทย
ในโอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ด้วย
– ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการ
รางวัลชัยนาทนเรนทร น า นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
รางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้
๑. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ นักการสาธารณสุขดีเด่น
ประเภทบริการ
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร นักการสาธารณสุขดีเด่น
ประเภทวิชาการ
๓. นายสุรพล เธียรสูตร นักการสาธารณสุขดีเด่น
ประเภทผู้น าชุมชน
๔. นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ นักการสาธารณสุขดีเด่น
ประเภทประชาชน
– นายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานไทยซิกข์รัน (Thai Sikh Run) ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๕
ปี ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒๖ ปี ๒๕๖๓ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย