วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย นา ผู้สนับสนุนบริหารการศึกษาดีเด่น คณะกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น และอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษาสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วย สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นวันที่ ๒