วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็นวันที่ ๒
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท
ความว่า เมื่อวานนี้ ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตจะออกไปทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จนั้น
แต่ละคนจะต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ในวาระนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า การจะพัฒนา ประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั้น จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียน
มาจนมีความรู้ความสามารถสูงจัดได้ว่าเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมือง ทุกคนจึงควรจะได้ภูมิใจ
และตั้งใจพยายามนำความรู้ที่อุตสาหะเล่าเรียนมาไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงแก่ชาติ
บ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น
สถาบันที่ได้เชิญพระนามกรมของสมเด็จพระบรมราชชนกมาเป็นชื่อ ขอให้บัณฑิตน้อมนำพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
มายึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ด้านหน้าพระราชวัง
สราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร