วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าตึกรัฐสภา เสร็จแล้ว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เวลา ๑๙.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และอดีตนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ตำบลปทุมวัน อำเภอสามเพ็ง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๖๗ ไร่ ๖๗ ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของ
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตลอดไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสอาด ศิรินาวิน ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล
ในการนี้ จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจำปี ๒๕๕๙
ในการนี้ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า กรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดและอิหม่ามนั้น เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอิสลามิกชนในท้องถิ่น ให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษา
ทั้งในด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิต ทุกคนจึงเป็นบุคคลสำคัญและมีเกียรติ ในฐานะผู้จรรโลงศาสนา และเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคล และสังคมส่วนรวม ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน ก็มีมาตรฐานการเรียนการสอนสูง ทั้งด้านวิชาศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งแก่การพัฒนาเยาวชน ผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคง

/ให้แก่ชาติบ้านเมือง…..

– ๒ –

ให้แก่ชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า ดังนั้น ผู้นำศาสนาก็ดี ผู้บริหารโรงเรียนก็ดี ที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้ จึงควรจะได้ภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติมา และเต็มใจยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนกันและกันให้ยิ่งใกล้ชิด เพื่อให้งานทุกอย่างในหน้าที่ได้ดำเนินรุดหน้าไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ผลดีที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุก จักได้บังเกิดมีแก่บุคคล แก่ท้องถิ่น และแก่ชาติบ้านเมืองเรา
ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ จังหวัดสุรินทร์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไป
ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่โปรดให้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และปศุสัตว์จังหวัด ไปตรวจรักษาป้องกันโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง และจ่ายยาให้ตามอาการของสัตว์เลี้ยง โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงไปขอรับบริการและขอคำปรึกษา
จำนวน ๓๐๕ คน และมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม และรับการรักษาด้านแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก รวม ๗๐๖ คน ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ ๔ คน ซึ่งมีอาการมือข้างซ้ายผิดรูป
แต่กำเนิด มะเร็งเต้านม ผนังหัวใจรั่ว และไทรอยด์ โดยทรงมีพระวินิจฉัยส่งตัวเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาล
ที่เหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โอกาสนี้ พระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว ต่อจากนั้น เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานชุดของเล่น กับสมุดวาดภาพระบายสีแก่
เด็กที่ผู้ปกครองนำไปเฝ้า รับเสด็จ ในการนี้ โปรดให้เจ้าหน้าที่นำผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรัก และผลิตภัณฑ์จากด๊อกเตอร์น้ำจิต ด๊อกเตอร์น้ำใจ ไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ และเพื่อพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์