วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๖.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงาน บำเพ็ญพระราชกุศล “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวรรณกรรม และผู้รับทุนการศึกษา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๒๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ครั้นเสด็จถึงหมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเยี่ยมและประทาน ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส่งผลให้เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านถูกน้ำท่วม ราษฎรไม่สามารถสัญจรได้ ในการนี้ ประทานถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมประทานกำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร สภาพบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากส่วนใหญ่ปลูกสร้างในที่ลุ่มต่ำ บางหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า ๑ เมตร ทั้งนี้ อำเภอไชยา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๖ ตำบล ๙๗ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวนกว่า ๔,๐๐๐ คน ต่อจากนั้น เสด็จไปยังอาคารศูนย์ช่างเฉลิมพระเกียรติ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ทรงประเคนถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์ และประทานถุงยังชีพและข้าวไรซ์เบอรี่แก่หญิงตั้งครรภ์ ในการนี้ ทรงประกอบอาหารที่บริเวณรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งภา ฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ประทานแก่ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน ๓,๐๐๐ ชุดด้วย