วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเคป พันวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบินที่ ๒๓ กองพลบินที่ ๒ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงาน ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งโปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในการเสด็จเยี่ยมครั้งนี้ มีหน่วยแพทย์ พอ.สว. ซึ่งประกอบด้วย แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาป้องกันโรคและแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาขอรับบริการและขอคำปรึกษา ๖๓ คน สำหรับวันนี้มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และด้านทันตกรรม ๙๙ คน โรคที่พบมากคือ โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อทรงมีพระวินิจฉัยในการ
หาแนวทางรักษา ๕ คน อาทิ มีพัฒนาการช้า ตาบอดทั้งสองข้าง กระดูกสันหลังคด โรคมะเร็งอวัยวะเพศ โรคมะเร็งเต้านมลามไปที่กระดูก และโรคมะเร็งปอดลามไปที่กระดูกสะโพกด้านขวา โดยโปรดให้ส่งตัวไป
รักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งพระราชทาน
ชุดของเล่น และสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กที่ผู้ปกครองนำมาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว. เครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการเครื่องหมาย พอ.สว.
เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๕๑ เมื่อปี ๒๕๔๕