วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๕๑๗ ออกจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน และเติร์กเมนิสถาน ระหว่าง
วันที่ ๑๓ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานวีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด
สร้างสุขปวงประชา” ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทาขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องน้าและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นพระราชดาริที่พระราชทานให้ประชาชนชาวไทยนาไปปฏิบัติ เพื่อจะได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ป่าไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวีดิทัศน์ชุดนี้ให้รัฐบาล
ได้นาไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในแนวพระราชดาริ และน้อมนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป