วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเดช ทิวทอง ท.ม.,ต.จ.ว.,ต.ช.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร