วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสำราญ เกิดผล จ.ภ. ณ เมรุวัดเสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๖.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า ทุกท่านย่อมประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า “ศาสตร์พระราชา” คือศาสตร์ของแผ่นดิน
และถือเป็นปรัชญาสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน “ศาสตร์พระราชา”นี้ ก็คือองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ซึ่งทั่วโลก
ต่างประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพ หลักในการทรงงานนั้นสรุปได้เป็น ๓ ประการ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
“เข้าใจ” หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ รวมทั้ง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่นั้น เมื่อมีความเข้าใจลักษณะ
ทางกายภาพและทางวัฒนธรรมชัดเจนแล้วก็ใช้หลักการ “เข้าถึง” โดยเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อรับทราบข้อมูล
หรือปัญหาอันจะนำไปสู่การวางแผน “พัฒนา” ได้อย่างถูกต้องตรงจุดให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนแท้จริง
ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการเกษตร จึงควรน้อมนำหลักการทรงงานอันเป็น “ศาสตร์พระราชา”
มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้ยิ่งก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้
ก้าวไกลทัดเทียมนานาอารยประเทศอย่างยั่งยืน
เวลา ๑๖.๐๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดโพธิทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทับอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตรอุโบสถ ณ วัดสมานมิตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา