วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๕.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานเดิน – วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด
(มหาชน) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก