วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ อินทรปาณ
ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางกิมลุ้ย แซ่ตั้น ณ เมรุวัดสมานรัตนาราม อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา