วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่
๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย