วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๐๗.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น ม.ป.ช.,
ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๖.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยัง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๖ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะทรงร่วมการประชุมของคณะที่ปรึกษาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว ครั้งที่ ๑๒ ณ กรุงโตเกียว
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยโตเกียว และทอดพระเนตรงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยนาโกย่า และมหาวิทยาลัยเกียวโต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “โสมสวลี” ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง