วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว ต่อไปก็คงจะได้ประกอบอาชีพการงาน
โดยใช้ความรู้ที่สร้างสมอบรมมา ความรู้นั้นกล่าวโดยสรุปมีสองด้าน ได้แก่ ด้านลึก หมายถึงความรู้เฉพาะ
ในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง กับด้านกว้าง หมายถึงความรู้ทั่วไป ทั้งวิชาการ วิทยาการ และข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ความรู้ทั้งสองด้านนี้ เป็นสิ่งที่คนเราต้องใช้ประกอบส่งเสริมกันอยู่เสมอ ทั้งในการดำเนินชีวิตและ
การทำงาน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งความรู้ด้านลึกและความรู้ด้านกว้าง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมวีดิทัศน์การดำเนินงานและผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เมื่อปี ๒๕๒๔ เป็นหน่วยงานที่ศึกษา สาธิต และพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล เพื่อวางแผนพัฒนา
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและยั่งยืน ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และใกล้เคียงให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ปัจจุบันได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพการเกษตร พัฒนาอาชีพด้านการประมง และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย โดยพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ อาทิ กลุ่มแปรรูปผลไม้ลอยแก้วบ้านท่าศาลา กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสม็ดโพธิ์ศรี กลุ่มหอยนางรมครบวงจร และกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปชันโรง การผลิต
ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง เพื่อเปลี่ยนของเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเลให้เกิดประโยชน์ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังอ่าวคุ้งกระเบน ทรงปล่อยปลานวลจันทร์ทะเล และปูม้า ทอดพระเนตร
การให้อาหารปลาฉลาม และการเลี้ยงปลาทะเลในกระชัง ด้วยอาหารเม็ดและอาหารปลาสด นิทรรศการธนาคาร
ปูไข่ การสร้างบ้านปลาและบ้านหอยในทะเล เพื่อให้สัตว์น้ำที่เจริญเติบโตในอ่าวคุ้งกระเบน ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
หลบภัย แพร่ขยายพันธุ์ และเกิดประโยชน์แก่ชาวประมงพื้นบ้าน
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชม
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียง
/ตั้งอยู่…..
– ๒ –
ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี ตรงข้ามชุมชนเก่าแก่จันทบูร เป็นวิหารที่อยู่คู่ชุมชนชาวจันทบูร
เริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อปี ๒๒๕๕ ซึ่งวิหารหลังปัจจุบันเป็นหลังที่ ๕ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จำลองแบบ
มาจากโบสถ์น็อตเทอร์ดาม ประเทศฝรั่งเศส เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ งดงามมากที่สุดในประเทศไทย จากนั้น
ทรงนำคณะ ฯ เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนคาทอลิกคนไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดจันทบุรี หรือที่เรียกว่า ชุมชน
หลังวัดโรมัน ที่ถือกำเนิดจากกลุ่มคาทอลิกชาวเวียดนามซึ่งอพยพหนีภัยจากการเบียดเบียนศาสนาในประเทศ
เวียดนามมาตั้งภูมิลำเนาที่จังหวัดจันทบุรี โดยทางอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ได้ร่วมกับ
คนในชุมชนเปิดตลาด ๑๐๐ ปี ชุมชนหลังวัดโรมัน เพื่อร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และ
การอยู่ร่วมกันของชน ๓ เชื้อชาติ คือ ไทย จีน และเวียดนาม เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
ตลาดค้าอัญมณี หรือถนนอัญมณี – Gems Street อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่เป็นตลาดซื้อขายพลอย
ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร มีพลอยที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด
ได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม มรกต เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร
วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนจีน ญวน และไทย ในสมัยอดีตเริ่มการค้าขายพลอยบริเวณริมน้ำจันทบูร ต่อมา
เมื่อเริ่มมีผู้คนให้ความสนใจเข้ามาซื้อขายพลอยจำนวนมากทำให้กิจการการค้าพลอยคึกคัก จึงได้ขยายพื้นที่ซื้อขาย
และกลายเป็นตลาดค้าอัญมณีในปัจจุบัน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถบัสพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
กลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี