วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ ทีเค ๐๖๘ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ชลอ พัฒกุล ท.ช.,ท.ม.
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “บ้านพระพรเด็กและเยาวชน” ณ มูลนิธิพันธกิจ เรือนจำคริสเตียน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร