วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๑.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบวงสรวง
พระสยามเทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๖.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำ คณะนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ฯ
รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา และนำ คณะนักเรียน
ทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ ๖ กับครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
โล่เชิดชูเกียรติ รวมทั้งนำ คณะนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชน เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรง
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการ
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน พร้อมจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากเยาวชนที่ฐานะยากจน
แต่เรียนดี มีความประพฤติดี ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รับพระราชทานทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา
สำหรับปี ๒๕๖๐ นี้ มีเยาวชนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนพระราชทาน เป็นรุ่นที่ ๙ จำนวน
๑๖๙ ราย และนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๖ ทุกคน สามารถเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ในสาขาที่เป็น
ความต้องการของประเทศได้ เช่น เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ซึ่งสามารถ
คัดเลือกนักเรียนดีเด่นของรุ่นดังกล่าว พร้อมครูดีเด่นจากทุกภาค เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
โล่เชิดชูเกียรติ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๑ กับรุ่นที่ ๒ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในปีนี้ มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระราชานุญาต
ลาไปประกอบอาชีพการงาน พร้อมกันนี้ คณะนักเรียนทุน และครู ขอรับพระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็น
สิริมงคลด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการนั้น น่าพอใจอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงาน
และของนักเรียน ที่มีผลสำเร็จที่ดีทั้งในด้านการเรียนและการประพฤติปฏิบัติ ส่วนการปรับปรุงแนวทาง ดำเนินงานในปีนี้ ก็เป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะการให้นักเรียนทุนได้เข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนั้น จะช่วยบ่มเพาะเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ทัศนคติที่ถูกต้อง
/และพื้นฐานชีวิต …..
– ๒ –

และพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ให้แก่นักเรียนทุนทุกคน จึงขอขอบใจคณะกรรมการและทุกคนทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติบริหารงานของมูลนิธิอย่างเข้มแข็ง ขอให้ทุกคนรักษาความดีที่ได้กระทำมานี้
ไว้ให้เหนียวแน่น และร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติกิจการงานในหน้าที่ของตน ให้มีผลสำเร็จอันน่าชื่นชมยิ่ง ๆ ขึ้น
สำหรับนักเรียนทุนทุกคนทุกระดับ เมื่อได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนสมดังที่ตั้งใจแล้ว ก็ขอให้ใช้ โอกาสอันดีนี้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ความฉลาด คุณธรรม ระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติอย่างสำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนสามารถ สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่บ้านเมืองได้ในอนาคต ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา และจะได้ ประกอบอาชีพการงานที่ดีที่มั่นคงต่อไป ก็ขอให้ตั้งใจทำงาน โดยศึกษางานที่ทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ รู้หน้าที่ และปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ใช้ความรู้และความดี ให้พอเหมาะพอดีและถูกตรงตามเป้าหมาย อย่างผู้ที่จะ ออกไปประกอบอาชีพเป็นครู ก็ต้องรู้หน้าที่ของตน ว่าจะต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ถูกต้อง
และมีอุปนิสัยที่ดีติดตัว เพื่อสร้างคนเก่งและคนดีมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของบ้านเมือง ถ้าทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันประพฤติตนปฏิบัติงานดังที่กล่าวมานี้ ก็เชื่อแน่ว่าชีวิตและกิจการงานของแต่ละคนจะมี ความสำเร็จที่ดี ส่วนรวมและประเทศชาติของเราก็จะมีแต่ความเจริญมั่นคง
เวลา ๑๘.๑๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายฮาซิม อัสสัยยิด บะดะวีย์ อัฏฏอฮิรีย์ (Mr. Hazem Elsayed Badawy Eltahry) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
– นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชา อุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ ฯ และโครงการบรรพชาอุปสมบท
๘๕ รูป ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ นักกีฬาดีเด่น แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะผู้บริหารและพนักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
เวลา ๑๗.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ กล้วยไม้
ณ อยุธยา ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
/เวลา ๐๘.๓๐ น. …..
– ๓ –
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรง
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่อง ใน “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนหรรษา (เจริญ ประชานุเคราะห์) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในโอกาสเริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร