วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานวันครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงบาตร และทรงเปิดอุทยานจุฬา ๑๐๐ ปี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า ถวายเงิน
เวลา ๑๕.๕๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทาน พระโอวาท ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญ ของประเทศ โดยดำเนินการตามพันธกิจ ๕ ด้านดังที่รายงานให้ทราบนั้น เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง และย่อมเป็น ที่หวังได้ว่า บัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ เป็นผู้มีวิชาความรู้ ปัญญาความคิดอ่าน และคุณธรรมความดี ซึ่งจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของบ้านเมือง ดังนั้น ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องตอบแทนคุณ แผ่นดิน โดยตั้งใจอย่างแน่วแน่ มุ่งมั่นที่จะนำวิชาความรู้ สติปัญญา และคุณความดีทั้งปวงที่ได้รับ การประสิทธิ์ประสาทจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิผล หากบัณฑิตทั้งหลายตั้งใจทำได้อย่างที่กล่าวมา ก็เชื่อแน่ว่าแต่ละคน จะสามารถนำพาชีวิต กิจการงาน สังคม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าได้ตามที่มุ่งหมาย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดอาคารอทิตยาทร ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม