วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตวงดุริยางค์เยาวชนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร