วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๒.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๖.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการ
พระราชทานเพลิงศพ นายจาด อุรัสยะนันทน์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา
อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการ
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ก., ภ.ป.ร. ๒ และทรงวางพวงมาลาหลวง
กับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลาบัณณรศภาค
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๕๐ น. พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตน้อมเกล้า ฯ ถวายคารวาลัยคีตราชัน เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และระลึก
พระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพังม่วง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๑๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล
เล็ทส์ เซเลเบรท แอน เอ็กทราแวแกนท์ แชริตี้ ไนท์ ( Let’s Celebrate an extravagant Charity Night)
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่