วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ๙๐๔ (ราชวิถี)
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการ
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(เขื่อนห้วยโสมง) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดป้ายโครงการอ่างเก็บน้ำ
นฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธี
ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๙ ชนิด ลงสู่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาในโครงการ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และราษฎรชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำ ฯ ด้วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นรวงผึ้ง
และทอดพระเนตรนิทรรศการงานด้านชลประทาน รวมทั้งงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ
ของจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
“โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หรือชื่อเดิม
“โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๑ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยพระปรง
และลุ่มน้ำห้วยโสมง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรี กรมชลประทานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จึงดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ทำการศึกษาสำรวจ
ออกแบบและก่อสร้างในปี ๒๕๓๒ ภายหลังการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว จึงเริ่มดำเนินการโครงการ ฯ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ การนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำโครงการห้วยโสมง

/อันเนื่องมาจาก…..

– ๒ –

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” มีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นเขื่อนดินสูง ๓๒.๗๕ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๙ เมตร
ยาว ๓,๙๖๗.๕๑ เมตร มีขนาดความจุ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถใช้เก็บกักน้ำ
ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยเป็นแหล่งต้นทุนส่งน้ำเพื่อพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน ครอบคลุมพื้นที่
จำนวน ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรในเขตอำเภอนาดี และอำเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขา
ช่วยรักษาระบบนิเวศโดยปล่อยน้ำผลักดันน้ำเค็มและน้ำเสียออกจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง
รวมทั้งอ่างเก็บน้ำยังเป็นแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน กับอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา และยังช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้น ลดโอกาสการเกิดไฟป่า ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนปี ๒๕๕๙ สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ปริมาณ ๒๔๒.๓๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๖ ของความจุ ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยของราษฎรในชุมชนริม ๒ ฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี ๒๕๖๐ สามารถระบายน้ำออกมาได้ทั้งสิ้น ๑๙๕.๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำปราจีนบุรี
เหมือนดังเช่นทุกปี
เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาด้านต่าง ๆ
ในงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ ๓๘ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดพระเนตรกิจกรรมที่ได้รับ
รางวัล ฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๒๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “เกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบถ้วยพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร