วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
อาเซียน ครั้งที่ ๒๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก
ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ดังนี้
– นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะผู้บริหาร เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
– ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะผู้บริหาร เฝ้า
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพืชศาสตร์)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะผู้บริหาร นำ ผู้ชนะการแข่งขันตามโครงการ “รัน ฟอร์ แคร์ แอทสุรินทร์
๒๐๑๘” (RUN FOR CARE @SURIN 2018) ครั้งที่ ๒ เฝ้า รับประทานถ้วยรางวัล พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
พร้อมด้วยนายนิยม รัตนเย็นใจ ประธานชมรมจักรยานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะ
เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน
จักรยาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์อทิตยา” เพื่อสมทบทุนโครงการเกษตรอทิตยาทร
– นายประชาติ หินกล้า กรรมการบริหารบริษัท ไฟเบอร์ยูโร อุอาร์ดี จำกัด นำ คณะพระภิกษุ
เฝ้า ถวายพระพุทธรูป และนำคณะบุคคล เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ถวายสิ่งของและถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายชวิศ ชื่นเจริญ กรรมการบริหารบริษัท บอส แอนด์ ธอส โปรเจคท์ จำกัด
พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถวายสิ่งของ
และถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นางสุรี จิตศักดานนท์ ประธานชมรมจุฬา ฯ รัชประชา เทิดพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยยากไร้
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกชมรม ฯ เฝ้า
ถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย และถวายสิ่งของ
/- นายนันทพันธ์…
– ๒ –
– นายนันทพันธ์ อภิชัยธนาธิป ผู้จัดการห้างทองแสงพรหม พร้อมครอบครัว เฝ้า ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายปกรณ์พัฒน์ เนื่องจำนงค์ ผู้ควบคุมด้านข้อมูลเนื้อหาและข่าวแฟนเพจ “เรารักพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” พร้อมครอบครัว เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และถวายสิ่งของ
– นายสุกฤษฎิ์ สังฆะโน ผู้จัดทำแฟนเพจ “เรารักพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร
กิติคุณ” และคณะ เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และถวายพระรูป
เขียน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
– รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะผู้บริหาร เฝ้า ถวายเข็มกลัดอักษรพระนาม เพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัย
– นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ กรรมการ บริษัท อาร์มาดิโล่ จำกัด พร้อมด้วยคณะ เฝ้า
ถวายรายงานเรื่อง การจัดทำสมุดนิทานระบายสี “ทำไมคนไทยรักในหลวงรัชกาลที่ ๙” ฉบับภาษาไทย – อังกฤษ
เพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัย
– นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บริษัท บาริแคร์ จำกัด เฝ้า
ถวายเครื่องไล่ยุง น้ำยาไล่ยุง เพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัย
– นายธาวิษ ถนอมจิตต์ กรรมการและเลขานุการกองทุนพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
พร้อมด้วย นายมนตรี ศิริวัฒนาวรากร ไวยาวัจกร วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท และคณะ เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จ
พระกุศลตามพระอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันเซปักตะกร้อ
ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ ๓๓ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา