วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงนำข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และประชาชนเดิน
“เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๖๑” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต และวัดราชโอรสาราม
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย