วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ
ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธี “จุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์” และทอดพระเนตรนิทรรศการ “พระบารมี
ปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรจันทบุรี” ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๒๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายวิชัย และนางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ร่วมในการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
– นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
– นายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
– นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะกรรมการบริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการ จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
– นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
– นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ทีโอเอ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”