วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม
ของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ พื้นที่การฝึก ศูนย์การทหารม้า
ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๖.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยม
และพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๑๘.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญ
พระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไป
ทรงประกอบพิธีเชิญพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้นประดิษฐานภายในพระบรมธาตุเจดีย์
ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย