วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทาน
กำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๓๑ ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายราฆพ โพธิเวส ท.ช., ท.ม.
ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายธำรง พัฒนรัฐ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา
อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายแสง สุขะทิวง (Mr. Seng Soukhathivong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เฝ้า รับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
– นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เฝ้า รับพระราชทานถุงพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย