วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
คณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับ
การถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร จากนั้น พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ การก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์วิจัย ฯ จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี
ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ชนกาธิเบศรดำริ” ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินเข้าอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ชั้น ๑ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลสำเร็จจากงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง อาทิ การพัฒนาสตรอร์เบอรี
พันธุ์พระราชทาน ๘๙ การพัฒนาดอกกุหลาบพันธุ์จิตรา และดารา และการพัฒนาคีนัว ซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่
ในประเทศไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่สูง ๖ จังหวัดภาคเหนือ นิทรรศการการขยายพันธุ์และการพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากดอกเอเดลไวส์ ซึ่งเป็นดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนิทรรศการการพัฒนาและสืบสานงาน

/ หัตถกรรมชนเผ่า …

– ๒ –

หัตถกรรมชนเผ่า จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นต้น
จากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องอเนกประสงค์ ทรงรับฟังการถวายรายงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารต่าง ๆ ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เจ้าหน้าที่โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ชาวบ้านและเกษตรกรชาวไทยภูเขา
เผ่าปกาเกอญอ ซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วย เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” เป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น และพระราชทานนามศูนย์วิจัย ฯ ว่า “ชนกาธิเบศรดำริ” มีความหมายว่า เป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สร้างประโยชน์
ทั้งแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และประชาชนโดยรวมของประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๙ ตารางวา ประกอบด้วย อาคารทำการ ๗ อาคาร ได้แก่
๑. อาคารอำนวยการ
๒. อาคารปฏิบัติการ ๑
๓. อาคารปฏิบัติการ ๒
๔. อาคารอารักขาพืช
๕. อาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพร
๖. อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช
๗. อาคารดาต้า เซ็นเตอร์ (DATA CENTER)
ศูนย์วิจัย ฯ แห่งนี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี ๒๕๖๓ โดยความร่วมมือของกองพลพัฒนาที่ ๓
กองทัพภาคที่ ๓ แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ การดำเนินงานภายใต้ศูนย์วิจัย ฯ ชนกาธิเบศรดำริ
มีความครบถ้วนทั้งด้านการศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช อย่างครบวงจร การวิจัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งยังมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของการวิจัย การบุกเบิก
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า ๕๓ ปี เผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาพื้นที่สูง
และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้งานของ
โครงการหลวง ยังประโยชน์ต่อทั้งชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

/ ในการนี้ …

– ๓ –

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการพิมเสนน้ำ
และผ้าเย็น แก่ประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ ลาหู่ (มูเซอ) ไทลื้อ คะฉิ่น อาข่า และดาราอั้ง ซึ่งมาจากพื้นที่สถานีวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงามมาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์สนองศรี สวัสดิวัตน์ ท.ช.,ท.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร